Ondersteuning

Aangesloten groepen kunnen bij VLAMO terecht voor artistieke, technische en organisatorische ondersteuning door deskundigen en voor ondersteuning van muziekkampen. Om alle misverstanden te vermijden volgt hierna belangrijke uitleg over deze ondersteuning.

Ondersteuning door deskundigen

Een groep kan per jaar maximaal 12 uren ondersteuning bekomen. Dit geldt voor de totaliteit van de ondersteuning (artistieke, organisatorische of technische, muziekkampen en groepsgebonden play-ins). Alleen ondersteuningen die in Vlaanderen of Brussel plaatsvinden worden aanvaard. Onderwijsinstellingen kunnen geen aanspraak maken op ondersteuning.

Artistieke ondersteuning

Onder artistieke ondersteuning verstaan wij dat uw groep een beroep kan doen op muzikale adviseurs, die op uw repetitie langskomen om u te helpen uw muzikale kwaliteiten te verbeteren, bvb. in voorbereiding op uw deelname aan een wedstrijd of op een concert. Deze deskundigen mogen geen lid zijn van uw groep en moeten ons, voor zover we ze nog niet kennen, hun curriculum vitae bezorgen opdat de bevoegde artistieke commissie hun deskundigheid vooraf kan inschatten. 

Deskundigen.

Organisatorische of technische ondersteuning

Ook wanneer u binnen uw groep met een specifiek probleem zit, van niet-muzikale aard en waarvoor de hulp en het advies van een extern deskundige nodig lijkt, kunt u een ondersteuning aanvragen.

De nodige formulieren kun je downloaden door op één van volgende links te klikken:

Ondersteuning van muziekkampen

VLAMO vindt het belangrijk dat uw groep op een intensieve manier kan repeteren. Indien u ervoor opteert om een muziekstage of muziekkamp van enkele dagen te organiseren, kunt u een financiële tussenkomst aanvragen.

Een groep komt in aanmerking voor ondersteuning muziekkampen bij ten minste twee dagen met één overnachting en waarbij vooraf een programma wordt ingediend waarbij ten minste vijf uur per volledige dag en/of ten minste tien uur repetitietijd over het hele verblijf wordt opgenomen.

Het aantal uren ondersteuning is beperkt per provincie en kan bij je Trefpuntmedewerker opgevraagd worden. Groepen die deelnemen aan een Vlamo- of andere wedstrijd kunnen daar bovenop nog een aanvraag doen voor maximaal vier uren (in voorkomend geval moet op het aanvraagformulier de wedstrijd worden vermeld).

VLAMO Oost-Vlaanderen geeft aan verenigingen die een jeugdmuziekkamp wensen te organiseren en die daardoor hun budget van 12 uren zouden overschrijden hiervoor extra uren budget. Maximaal 12 uren extra.
Vb. Harmonie X organiseert een muziekkamp voor 12 uren voor al zijn muzikanten. Hierdoor is hun volledige budget voor ondersteuning opgebruikt voor dat jaar. Als het jeugdorkest van Harmonie X ook een (apart) muziekkamp wenst te organiseren kunnen zijn geen uren meer krijgen omdat de 12 uren al zijn opgebruikt door de hoofdgroep (Harmonie X). In dit geval kunnen zij aanspraak maken op de max. 12 uren extra die VLAMO Oost-Vlaanderen beschikbaar stelt voor jeugdwerking.

Een aanvraag tot ondersteuning van een muziekkamp dient ten laatste één maand voor de ondersteuning aan ons trefpunt bezorgd te worden. De nodige formulieren kan je downloaden door op één van volgende links te klikken:

Ondersteuning van muziekkampen

Onder groepsgebonden play-ins verstaan wij een samenwerkingsverband op het vlak van repetities dat wordt opgezet door ten minste twee aangesloten groepen, die onderling geen enkele organisatorische band hebben en dat tot doel heeft de artistieke kwaliteit van de betrokken groepen te verhogen. Ondersteuning wordt ten laatste één maand vooraf aangevraagd bij uw Trefpunt.

Groepsgebonden Play-in

Onder groepsgebonden play-ins verstaan wij een samenwerkingsverband op het vlak van repetities dat wordt opgezet door ten minste twee aangesloten groepen, die onderling geen enkele organisatorische band hebben en dat tot doel heeft de artistieke kwaliteit van de betrokken groepen te verhogen. Ondersteuning wordt ten laatste één maand vooraf aangevraagd bij uw Trefpunt.

Reglement en formulieren:

 

Belangrijk

De aanvraag voor ondersteuning dient één maand voor de ondersteuning aangevraagd te worden. Laattijdige aanvragen worden niet aanvaard! Het honorarium wordt gestort op het rekeningnummer van de deskundige (ontvangt belastingsfiche).

Alle aangevraagde ondersteuningsactiviteiten kunnen door een VLAMO-vertegenwoordiger worden bijgewoond met het oog op controle op de naleving van dit reglement en evaluatie van de deskundigen. Het niet naleven van de bepalingen van dit reglement kan, op voorstel van de provinciale raad van bestuur, en bij beslissing van de centrale raad van bestuur, tot gevolg hebben dat de betaling van de toegezegde ondersteuning al dan niet volledig wordt geweigerd en dat de aanvragende groep niet langer een beroep kan doen op ondersteuningen.

Reglementen en alle formulieren.